Kalite Birimi
15 Eylül 2021

KALİTE BİRİMİ


TEMEL  İŞ ve  SORUMLULUKLARIMIZ:

 •   Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

    Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

    Öz değerlendirmeleri yönetmek,

    Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

    Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerin alınması)yönetmek,

    Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,

    Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek

    Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

    Düzenli aralıklarla hasta, hasta yakını ve hastane personelinden gelen dilek-öneri-şikayetlerin değerlendirilerek alınan kararların ilgili kişi ve birimlere rapor edilmesi.


 KALİTE EKİBİMİZ

                                                                                                                                             KALİTEDEN SORUMLU BAŞHEKİM YARDIMCISI:  Uzm. Dr. İbrahim YALÇINKAYA
                                                                                                                                            
KALİTE DİREKTÖRÜ: Doç. Dr. Esma AÇOĞLU

                                                                                                                                             KALİTE BİRİMİ: Aliye İÇLİ
                                                                                                                                                                             Gülden BAĞATUR
                                                                                                                                                                             Mihran KÜÇÜK
                                                                                                                                                                            Volkan YENİLMEZ

                                              
                                  
                                                     
                            

FAALİYETLERİMİZ:

 REHBERLİK:

     Kalite faaliyetlerini yürütmekte olan çalışma gruplarının (Komiteler, Kalite Ekipleri, Bölüm Kalite Sorumluları, Öz Değerlendirme Ekibi) ihtiyaç duyduğu standart bilgisi, iletişim ve uyumun sağlanması planlı bir rehberlik hizmetini gerektirmektedir. Bu hizmet kurumumuzda Kalite Birimi tarafından sağlanmaktadır.


 DOKÜMAN YÖNETİMİ:

     Kurumumuzda yürütülen faaliyetlerin standartlaştırılması ve kalite standartlarına uyumlu hale getirilmesini sağlamak üzere çeşitli belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumumuzda bu amaçla yaklaşık 2000 adet doküman oluşturulmuştur. Oluşturulan dokümanların (prosedür, protokol, plan, talimat, görev, yetki ve sorumluluklar, form vb.) hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe konması, revizyonu, kontrolü ve güncel olarak çalışanlarla paylaşımı ayrı bir faaliyet gerektirmektedir. Bu faaliyetler de Kalite Birimi tarafından yürütülmektedir. Hastane bilgi sistemi üzerinden erişeim sağlanabilen tüm dokümanlar, gerekli görüldüğünde kullanıcılar tarafından “Kontrolsüz Kopya”  ve PDF şeklinde çıktı olarak alınabilmektedir.


 İNDİKATÖR YÖNETİMİ:

   Her zaman kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen hastanelerimizde verilen hizmetlerin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi de aynı derecede önem taşımaktadır. Yapılan ölçümlerin sonuçları değerlendirilerek hastalarımıza daha iyi hizmet sunmak için aldığımız kararlarda yol gösterici olarak kullanılmaktadır.

   Kalite Birimi, izlenecek indikatörler ile üst yönetime rehberlik etmektedir. Verilerin toplanmasını, SPSS ile istatistiksel analizini, yorumlanmasını ve doğrulanmasını (validasyonunu) sağlamakta ve bu bilgileri üst yönetime, ilgili birim sorumlularına ve ilgili kalite komitelerine düzenli olarak raporlamaktadır. Hastanelerimizde düzenli olarak Kalite Birimi tarafından yapılan indikatörler ise Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tekrar Başvuran Hasta Sayısı ve Oranı İndikatörü, Acil Servise Çağrılan Konsültan-İcapçı Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi Oranı İndikatörü, Sezeryan Oranı İndikatörü, Yenidoğan Yoğun Bakım Mortalite Oranı İndikatörü, Pediatri Yoğun Bakım Mortalite İndikatörü, KVC Yoğun Bakım Oranı Mortalite Oranı İndikatörü, MHRS İndikatörleridir.


 KOMİTELER:

·       TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

·       ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

·       HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

·       EĞİTİM KOMİTESİ

EKİPLER

                   BEYAZ- MAVİ KOD EKİBİ
                   PERSONEL GÖRÜŞ-ÖNERİ EKİBİ
                   BEBEK DOSTU HASTANE DEĞERLENDİRME EKİBİ
                   ACİL DURUM AFET YÖNETİMİ EKİBİ
                   KIRMIZI KOD EKİBİ

         AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIM VE KONTROL EKİBİ

         DİLEK ÖNERİ EKİBİ

         BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

         NUTRİSYON DESTEK EKİBİ

         BİNA TUR EKİBİ

         TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ EKİBİ


KALİTE DOSYALARI
DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMAN LİSTESİ

KURUM İÇİ YARIM DOZ İLAÇ GİRİŞİ 

TIBBİ MALZEMEDEN KAYNAKLANAN OLUMSUZ OLAY BİLDİRİM FORMU

SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK SORGULAMA SİSTEMİ