EPK Toplantısı Ve Görevleri
04 Ocak 2023

EPK TOPLANTI HAKKINDA 


    Hastanemiz EPK toplantıları ayda en az bir defa olmak üzere, aksi durum olmadığı sürece her ayın ikinci perşembe günü yapılır.

     EPK gündem konuları toplantıdan iki gün önce üyelere gönderilir.

    Kurula evrak kabulü, mevcut işleyişin aksamaması açısından toplantıdan iki gün önce sonlandırılır.

    Teslim süresini aşan evraklar bir sonraki yapılacak toplantı için hazırlanır.


EPK GÖREVLERİ


 1. Dekanlık ve Başhekimlik tarafından verilen eğitim ile ilgili görevleri yapmak,

 2. Kurumun eğitim ve araştırma kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemek ve Başhekimliğe sunmak,

 3. İlgili kliniklerin eğitim sorumlularınca hazırlanan eğitim plan ve programlarını tıpta uzmanlık mevzuatı hükümlerine ve dekanlık tarafından

  belirlenen usullere göre değerlendirerek onaylamak,

 4. Kurumun, her eğitim yılı için eğitim ve araştırma programını hazırlamak, yazılı ve elektronik ortamda yayınlamak ve Başhekimliğe sunmak,

 5. Maddi destek talep edilen bilimsel araştırma projelerini, oluşturacağı bilimsel değerlendirme ekibi marifetiyle değerlendirmek, uygun görülenleri

  desteklenmesi önerisi ile Başhekimliğe sunmak,yürütülmekte olan araştırmaların altı aylık ara raporlarını ve nihai raporlarını değerlendirip onaylamak,

 6. Kurum içi seminer, konferans, bilimsel toplantı taleplerini değerlendirip karara bağlamak, kurumlar arası, ulusal ya da uluslar arası kongre,

  sempozyum, kurs ve çalıştay düzenleme taleplerini değerlendirip Dekanlığa gönderilmek üzere Başhekimliğe sunmak,

 7. Klinikler arası eğitim çalışmalarını ve uzmanlık öğrencilerinin rotasyonlarını koordine etmek,

 8. Uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreleri konusunda ilgili mevzuata göre görüş bildirerek Başhekimliğe sunmak,

 9. Ulusal ve uluslararası seminer, kurs, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları duyurmak, bu toplantılara görevlendirme yoluyla katılacakları belirleyerek Başhekimliğe sunmak,

 10. Bilimsel araştırmalarda bulunmak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda bilgi ve görgüsünü artırmak isteyenlerin görevlendirme taleplerini değerlendirerek Başhekimliğe sunmak,

 11. Eğitim yılı sonunda yapılan eğitim ve araştırma çalışmalarını değerlendirmek, değerlendirme raporu düzenlemek ve bu raporu Başhekimliğe sunmak,

 12. Kurumda ihtiyaç duyulan eğitimle ilgili eğitici, alt yapı, bilimsel kaynaklar ve benzeri ihtiyaçları belirleyerek Başhekimliğe öneride bulunmak,

 13. Kurum içi eğitim, araştırma, yayın ve mesleki etik ihlallerini değerlendirerek gereği için Başhekimliği bilgilendirmek,

 14. Uzmanlık eğitimi dışında, kurumda verilecek diğer eğitimler (sertifikalı eğitimler, hizmet içi eğitimler, staj eğitimleri) ile ilgili Başhekimliğe görüş

  sunmak.